Warunki gwarancji

Towary zakupione w Spółce Stovaris Sp. z o.o. (właściciel marki Vispena) posiadające gwarancję Producenta mającego sieć autoryzowanych punktów serwisowych w Polsce, należy reklamować bezpośrednio w tych punktach.

Adresy właściwych punktów serwisowych są podane w „Tabeli okresów gwarancji”.

Część sprzedawanych przez nas towarów jest objęta bezpośrednio naszą gwarancją.

Poniżej znajdują się ogólne warunki gwarancji udzielanej przez Spółkę Stovaris Sp. z o.o. (zwaną dalej „Stovaris”):

 1. Stovaris udziela gwarancji na sprzedane towary w okresie nie dłuższym niż podany w „Tabeli okresów gwarancji i rękojmi”, publikowanej na stronie internetowej www.stovaris.pl.
 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
 3. Gwarancja jest wyłączona, w przypadku gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru zakupionego towaru.
 4. Reklamowane towary mogą być dostarczane osobiście lub przesyłane przez Nabywcę, na jego ryzyko i koszt, do siedziby Stovaris.
 5. Przesłanie wadliwego towaru do Stovaris musi być wcześniej uzgodnione z Działem Serwisu Stovaris.
 6. Dział Serwisu Stovaris potwierdzi akceptację zgłoszenia przez nadanie mu specjalnego numeru (Nr RMA).
 7. Stovaris zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni, liczonych od chwili przyjęcia wadliwego towaru. Wyjątkowo termin ten może być wydłużony, jeśli zachowanie go jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Stovaris.
 8. Reklamacja może być załatwiona w jeden z następujących sposobów:
  • usunięcie wady,
  • wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar,
  • wymianę towaru na inny o nie gorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu,
  • odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
 9. Po załatwieniu reklamacji towar może być wydany w siedzibie Stovaris lub odesłany do Nabywcy, w takim wypadku koszt transportu pokrywa Stovaris.
 10. Nabywca ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
 11. Towar powinien być odebrany przez Nabywcę w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy liczonych od daty załatwienia reklamacji.
 12. Po upływie tego terminu Stovaris będzie uprawniony do likwidacji towaru bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 13. Procedura reklamacyjna nie obejmuje: instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji.
 14. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  • naturalnie zużywalnych, czyli materiałów eksploatacyjnych,
  • z uszkodzonymi plombami Stovaris lub Producenta,
  • z nieczytelnymi numerami seryjnymi,
  • niekompatybilności wynikających z wprowadzenia zmian technicznych, innowacji i norm po dacie sprzedaży,
  • niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych,
  • uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie,
  • dostarczonych do Stovaris bez należytego zabezpieczenia.
 15. Stovaris nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane utratą danych na nośnikach i w urządzeniach pamięci masowej.
 16. Stovaris nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne, jakiegokolwiek rodzaju szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
 17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Stovaris może obciążyć Nabywcę kosztami załatwienia reklamacji.
 18. Stovaris ma prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.